วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.วาปีปทุมตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวาปีปทุม ได้ดำเนินการจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าในกล่องรับใบแจ้งหนี้ที่ติดตั้งอยู่หน้าบ้านของท่าน โดยเริ่มดำเนินการในเดือน มกราคม 2558 นั้น เมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว กรุณาตรวจสอบวันที่ที่ระบุอยู่ส่วนล่างของใบแจ้งค่าไฟฟ้า ว่าต้องชำระภายในกำหนดที่แจ้ง

โดนนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ได้รับ ไปชำระเงินได้ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า หากพ้นกำหนดเวลาการแจ้งเตือนแล้ว นับถัดไปอีก 3 วัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อกลับเพิ่มอีก ดังนี้
- มิเตอร์ชนิด 1 เฟส เครื่องละ 107 บาท
- มิเตอร์ชนิด 3 เฟส เครื่องละ 160.50 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวาปีปทุม โทร. 043-799348, 043-798285

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Whatsapp Button works on Mobile Device only